Tuesday 26. January 2021

What can the EU do?

- Co może zrobić UE? -

 

Pomimo, że edukacja dotyczy głównie polityki krajowej, kwestie związane z młodzieżą są również częścią strategii na poziomie europejskim. Cele UE w tym zakresie są zdefiniowane w strategii na rzecz młodzieży na lata 2010- 2018 jako promocja aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej a także solidarności i równych szans dla młodych.

 

W obszarze edukacji UE wypełnia rolę wspierania i koordynowania działań uzupełniając w tej kwestii polityki krajowe. Przede wszystkim działania UE są nakierowane na wzajemne uznawanie dyplomów i promowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi.

 

W ramach inicjatywy „Mobilna młodzież” UE prowadzi różne programy związane z mobilnością, które zapewniają finansowanie dla młodych ludzi chcących studiować, szkolić się lub pracować za granicą. Mają one na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia, wypełnienie braków umiejętności na rynku pracy, tym samym zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie. Rada UE przyjęła niedawno zalecenia w sprawie gwarancji dla młodzieży, które dotyczą wysokiej jakości ofert zatrudnienia, dalszego kształcenia lub szkoleń w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia edukacji formalnej.

 

W odniesieniu do pojęcia "rodziny", UE ma ograniczoną rolę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i jest uprawniona jedynie do podjęcia środków o skutkach transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych.

 

Niemniej jednak, wiele obszarów polityki UE wpływa na rodzinę i życie rodzinne. Ustawodawstwo dotyczące kwestii pracy musi pogodzić życie zawodowe i rodzinne, natomiast wszystkie stosowne polityki UE muszą promować, chronić i realizować prawa dziecka.

           

Ponadto Karta Praw Podstawowych stanowi, że rodziny mają być chronione na poziomie prawnym, ekonomicznym i społecznym (art. 33). Daje to każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu jak i prawo do komunikowania się (art. 7).

 

  

 

 

http://the-europe-experience.eu/