sobota 23. stycznia 2021

Zainspiruj się

 


Polityka rodzinna i młodzieżowa
inwestycja w przyszłość?

DANI POZO

Nasze korzenie:
CHRZEŚCIJAŃSKA NAUKA SPOŁECZNA
 • Prof. Annemie Dillen

   

  Godność dzieci


  Zgodnie z katolickim nauczaniem, godność dzieci i młodzieży zasługuje na szacunek i powinna stanowić punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji politycznych. Nauczanie katolickie znana jest z obrony dzieci nienarodzonych, często jednak zaniedbuje się godność dzieci i młodzieży oraz ich relacje z rodzicami, a sprawy te należy traktować jako kluczowe. W adhortacji Familiaris consortio czytamy: W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego (n. 26).

   

  Oznacza to, że dzieci nie są po prostu towarem, i że można zająć krytyczne stanowisko wobec przemian, w których najmłodsi są wykorzystywani do celów kapitalistycznych lub komercyjnych. Co więcej, szacunek dla godności dziecka wymaga jednoznacznego potępienia przemocy w rodzinie i kar cielesnych wymierzanych dzieciom. Należy kontynuować obecną politykę Unii Europejskiej w tym zakresie.

    poczytaj więcej

   

   

   

   

  "W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom". Papież Jan Paweł II (Familiaris consortio, 26)

   

   

  "Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą winno być bezwzględnie zabezpieczone". Papież Jan Paweł II (Familiaris consortio, 40)

   


  Kochana młodzieży, Kościół oczekuje od was wiele i od waszej hojności. Nie traćcie odwagi stawiania sobie wysokich wymagań.

   

   

 • Prof. Annemie Dillen

   

  Trwałe związki


  Katolicka nauka społeczna dotycząca życia rodzinnego podkreśla znaczenie rodziny w społeczeństwie i Kościele, a zwłaszcza w służbie życiu, oraz rolę rodziny jako wspólnoty osób (por. Familiaris consortio, nr 17). Szczególnie istotna jest więc stabilna podstawa życia rodzinnego, jaką stanowi silny związek małżeński. Unia Europejska może się przyczyniać do tworzenia trwałych związków, między innymi wspierając w różny sposób małżeństwa, a także poradnictwo i kursy dla małżeństw i rodzin.

   

  Zgodnie z katolickim punktem widzenia, kobiety i mężczyźni mają podwójne powołanie: do życia rodzinnego – jako partnerzy i rodzice – oraz do pracy w sferze publicznej (za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie). Strategie umożliwiające zatrudnienie, zwłaszcza ludzi młodych, i przeciwdziałające bezrobociu są bardzo ważne nie tylko z przyczyn finansowych, pomagają bowiem utrzymać siebie i rodzinę, ale też dlatego, że praca ma zasadnicze znaczenie dla godności człowieka. Ponieważ młodzi ludzie chcą na ogół wnosić wkład w życie rodzinne (ze względu na „cześć dla swego ojca i matki”), nieodzowne dla nich jest znalezienie zatrudnienia.

   

  poczytaj więcej

   

   

   

  "Pierwszą i podstawową komórką „ekologii ludzkiej” jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą". Papież Jan Paweł II (Centesimus Annus, 39)

   

   

  "Państwo, w myśl tej zasady (pomocniczości), nie może i nie powinno pozbawiać rodziny takich zadań, które równie dobrze może ona wypełnić sama, lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; powinno natomiast popierać w sposób pozytywny i jak najbardziej pobudzać odpowiedzialną ich inicjatywę". Papież Jan Paweł II (Familiaris consortio, 45)

   


  Wszystkie małżeństwa miewają trudne momenty. Te jednak spotkania z krzyżem mogą umacniać na drodze miłości.

   

   

Dokonajmy tego:
PROPOZYCJE ORGANIZACJI CHRZEŚCIJAŃKICH
WIĘCEJ PROPOZYCJI

Europejskie Biuro ds. Pracy i Edukacji Katolickiej Młodzieży i Dorosłych

Wyłączenie wszystkich usług edukacyjnych, w tym edukacji nieformalnej z TTIP i TiSA.

European office for Catholic youth work and adult education

Further develop the programme Erasmus+

European office for Catholic youth work and adult education

Social inclusion and integration of refugees into the labour market

Międzynarodowa Federacja Katolickich Młodzieżowych Ruchów Parafialnych (FIMCAP)

 

Rewizja Wspólnotowego Kodeksu Wizowego w celu wspierania mobilności młodzieży.

Organizacja Młodych Pracujących Chrześcijan (JOC Europe)

 

Zakaz stosowania umów o pracę na czas określony dla młodych pracowników bez obiektywnego uzasadnienia.

Europejska Federacja Katolickiej Edukacji Dorosłych (FEECA)

 

Wybór bardziej holistycznego podejścia do edukacji dorosłych w Europie.

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)

 

Walka z bezrobociem młodych poprzez utrzymanie Gwarancji dla młodzieży.

Caritas Europa

 

Wzmocnienie elementów ‘rozwóju sprzyjającego włączeniu‘ w strategii Europe 2020

Don Bosco International

 

Gwarancja wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

http://the-europe-experience.com/