streda 8. júl 2020

Inšpirujte sa

 


Migrácia a azyl
prívetivá Európa?NAŠE KORENE:
KRESŤANSKÉ SOCIÁLNE MYSLENIE
 • Prof. Regina Polak

   

  Migrácia ako „znamenie časov”


  Katolícka cirkev vníma migráciu ako „znamenie časov“ (EM 14). Migrácia vyžaduje spoločne vybudovať obnovené ľudstvo. Pre veriacich je migrácia prostriedkom histórie spásy. Migrácia totiž poskytuje príležitosť priučiť sa spravodlivosti, zažiť spolunažívanie jedného ľudského pokolenia v jeho rozličnosti a rozmanitosti a tak okúsiť Božiu milosť.    

   

  Toto vnímanie migrácie ako požehnanie (EM 101; CSD 297) je späté s históriou kresťanskej viery. Putovania, úteky, exil, azyl, diaspora sú základné biblické skúsenosti. V rozprávaniach o Abrahámovi, o vyslobodení z Egypta ako o babylonskom exile možno v migrácií rozpoznať Božiu milosť. Z toho vzniká etika, ktorá si zakladá na zodpovednosti za cudzincov. Ježišov život možno označiť ako bez domova. Prví kresťania sa taktiež vnímajú ako „cudzinci“ a hostia na zemi (Hebr 11,13; 1 Pt 2,11).

   

  čítať ďalej

   

   

   

  "Každý človek má mať zaručené právo na pobyt a na zmenu bydliska v rámci svojho štátu. Ba keď má na to oprávnené dôvody, treba mu dať možnosť vysťahovať sa do iných štátov a tam sa usídliť (...)". Pápež Ján XXIII (Pacem in terris, 10)

   

   

  "Ak na jednej strane migrácie často odzrkadľujú biedu a nedostatky jednotlivých štátov i medzinárodného spoločenstva, na druhej strane odhaľujú aj

  túžbu ľudstva prežívať jednotu (...)". Pápež František (Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2014)

   


  Pane, zmiluj sa! Príliš často sme oslepení našimi pohodlnými životmi a odmietame vidieť tých, ktorí zomierajú pri našich dverách. #Lampedusa

   

   

 • Christian Mellon sj

   

  Prijímanie cudzinca


  Pri hlasovaní nikdy nemôžu u kresťana zaujímať otázky azylovej a prisťahovaleckej politiky  vedľajšie miesto. Sú totiž stredobodom viery.

   

  EÚ zastáva v oblasti azylu a prisťahovalectva síce v princípe názory, ktoré sa len málo odlišujú od kresťanských názorov. Ale kresťanské organizácie, ktoré majú za cieľ obhajobu práv migrantov, konštatujú a zároveň vyčítajú, že tieto princípy sú v praxi často relativizované: tí, ktorí nesú za to politickú zodpovednosť sa usilujú o to, aby prístup cudzincov do oblasti EÚ bol obmedzovaný.

   

  To je práve časť toho , čo pápež František ako „ Kultúru odmietania“ zamieta. Namiesto toho pozýva ku „Kultúre stretnutia“, pretože prijatie cudzinca je pre (učeníka) nasledovníka Ježiša Krista viac ako len morálna alebo právna požiadavka , je to vyslovene požiadavka duchovná : „Pán sa s nami stretáva v cudzincoch“ (Mt 25,35). V jednej verejnej debate sa vyjadril na margo toho jeden francúzsky biskup nasledovne: “Keď sa ako kresťania postavíme proti „Globalizácii ľahostajnosti“, ako sa to ukázalo dramatickým spôsobom v Lampeduse, je to tak ako „to stojí na stránkach Biblie, ktoré nemožno vytrhnúť.“

     čítať ďalej

   

   

   

  "Každý človek má mať zaručené právo na pobyt a na zmenu bydliska v rámci svojho štátu. Ba keď má na to oprávnené dôvody, treba mu dať možnosť vysťahovať sa do iných štátov a tam sa usídliť (...)". Pápež Ján XXIII (Pacem in terris, 10)

   

   

  "Ak na jednej strane migrácie často odzrkadľujú biedu a nedostatky jednotlivých štátov i medzinárodného spoločenstva, na druhej strane odhaľujú aj

  túžbu ľudstva prežívať jednotu (...)". Pápež František (Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2014)

   


  Pane, zmiluj sa! Príliš často sme oslepení našimi pohodlnými životmi a odmietame vidieť tých, ktorí zomierajú pri našich dverách. #Lampedusa

   

 • Mark Butaye o.p.

   

  Pohostinnosť bez podmienok


  Kresťanská sociálna tradícia je biblicky založená na myšlienke “bratstva” a z toho vyplývajúcej vzájomnej zodpovednosti a uznania ľudskej dôstojnosti za každých okolností: "Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne” (Gen. 4,9-10).

  Encyklika Pacem in Terris jednohlasne konštatuje, že každá osoba má právo žit v dôstojnosti (porov. PiT, 11). Toto uznanie je bezpodmienečné a zameriava sa predovšetkým na to, kde bolo Božie stvorenie- človek- zranené, opovrhnuté, diskriminované alebo zničené. Jeho stvorenie musí byť bezpodmienečne uzdravené. Ján Pavol II. sa jasne vyjadril, že ľudská zodpovednosť siaha dokonca až za bratstvo:Nelegálny právny štatút migranta nesmie viesť k strate jeho dôstojnosti, keďže je obdarený neodnímateľnými právami, ktoré nemožno porušiť ani odignorovať”.      

   

  Vzájomnosť je tiež založená na fakte, že Cirkev pokladá ľudstvo za putujúci ľud, a tým nám pripomína, že sme len dočasnými užívateľmi a nie vlastníkmi zeme, na ktorej žijeme. Cirkev nás tiež nabáda, aby sme v “lepších časoch” nezabudli na našu spoločnú minulú skúsenosť bytia na úteku. V roku 1945, keď viac ako 11 miliónov európskych utečencov bolo privítaných v susedných krajinách, Pius XII poukázal na to, že neustále treba udržiavať a štrukturálne doprevádzať ľudí bez pomoci, cudzincov na ich vlastnom kontinente.

  čítať ďalej

   

   

   

  "Každý človek má mať zaručené právo na pobyt a na zmenu bydliska v rámci svojho štátu. Ba keď má na to oprávnené dôvody, treba mu dať možnosť vysťahovať sa do iných štátov a tam sa usídliť (...)". Pápež Ján XXIII (Pacem in terris, 10)

   

   

  "Ak na jednej strane migrácie často odzrkadľujú biedu a nedostatky jednotlivých štátov i medzinárodného spoločenstva, na druhej strane odhaľujú aj

  túžbu ľudstva prežívať jednotu (...)". Pápež František (Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2014)

   


  Pane, zmiluj sa! Príliš často sme oslepení našimi pohodlnými životmi a odmietame vidieť tých, ktorí zomierajú pri našich dverách. #Lampedusa

   

   

Zrealizujme to:
NÁVRHY KRESŤANSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
VIAC NÁVRHOV

Jesuit Refugee Service

 

Rethink the reform proposals for the Common European Asylum System (CEAS)

Jezuitský utečenecký servis

 

Primárne využívať alternatívy k imigračnej väzbe

Jezuitský utečenecký servis

 

Zlepšiť životné podmienky v imigračných centrách

Jezuitský utečenecký servis

 L. Boldrini

Zaistiť dôstojnejší a ľudskejší Európsky azylový systém

Jezuitský utečenecký servis

 

Zabrániť odsúvaniu migrantov späť do krajín, kde sú ich životy v ohrození

Jezuitský utečenecký servis

 

Zlepšiť systémy ochrany pri vstupných bodoch do EÚ

Caritas Europa

 

Zaistiť adekvátnu ochranu pre migrantov a uchádzačov o azyl pri vonkajších hraniciach EÚ

http://the-europe-experience.eu/